HET ACHTSTE HUIS

  

Het achtste huis in de horoscoop is een plaats waar we, positief geformuleerd, geconfronteerd worden met de ontmanteling van zaken die ons verhinderen om te zien en ervaren waar het in de kern (op welk gebied dan ook) wérkelijk over gaat. Hier worden we aangemoedigd antwoord te vinden op de vraag: ‘Wat is het dat zoveel macht heeft dat het nergens van afhankelijk is voor zijn bestaan?’

   

Hoewel het een voor de hand liggende gedachte is om hierop te antwoorden: ‘de dood’, -het achtste huis is immers het huis van de dood (althans het laat de afbraak zien die kan leiden naar de dood)- dekt dit bij lange na niet de lading. Maar inderdaad, dit huis waar we vanuit onbegrip liefst met een grote boog omheen lopen, gaat ook over verval, afbraak en zoals gezegd de dood. Het zijn zaken die we maar wat graag vermijden, en dat doen we dan doorgaans door zoveel mogelijk controle te houden over wat ons bekend is.

Het antwoord op bovenstaande vraag kan dan ook enkel erváren (en daarmee door en door begrepen) worden wanneer we de controle loslaten en in staat zijn diep af te dalen tot in de krochten van onze ziel, om daar de confrontatie aan te gaan met onze diepste onzekerheden die ons verhinderen om, in psychologische zin, volledig vrij te zijn. 

    

Voor een dergelijke afdaling of sprong in het diepe is zeer veel moed nodig. Vanuit ons nuchtere boerenverstand reageren we hierop met: ‘Ja gezellig. Nou, dat gaan we dus never nooit doen.’ Oké, begrijpelijk.

Maar toch, als we een benadrukt achtste huis hebben of de heer van het achtste huis is zó dominant aanwezig in onze horoscoop dat we met heel dit achtste huis gegeven meer dan gemiddeld worden geconfronteerd, dan kan het voorkomen dat we te maken hebben met een aanzuigende werking die ons mee de diepte wil innemen.    

De angst voor controle-verlies en een speelbal te worden van onze eigen angsten en onzekerheden ligt daarmee al gauw op de loer. De reactie daarop bestaat niet zelden uit een krachtig verzet, ten einde de regie (controle) te kunnen blijven houden over ons eigen leven.

Drie manieren van reageren op een dominant achtste huis

Al naar gelang de ‘inrichting’ van de horoscoop in zijn geheel zal de wijze waarop we ons tegen de ‘trekkracht’ van het achtste huis verzetten (indien aan de orde), voor elke betrokkene anders zijn. Maar, door de bank genomen onderscheiden we drie verschillende manieren     

 

1 De ontkenning

Een veel voorkomende manier van verzet is de struisvogel methode. Men zal bij gevaar krampachtig de andere kant op kijken. Betrokkenen zijn zo gesloten als een oester, vanuit het idee dat als je maar geen ruchtbaarheid geeft aan zaken waar je fysiek, emotioneel of geestelijke door bedreigd voelt, het vanzelf weer beter wordt. ‘Blijf zo ver mogelijk weg bij de ogenschijnlijke rand van de afgrond, en negeer je gevoelens’, is hier het goed bedoelde maar op angst gebaseerde advies. Deze invalshoek maakt dat de angst en onzekerheid met het klimmen der jaren alleen maar groter wordt, omdat het niét weten wat het is dat ons bedreigt, de brandstof is voor meer angst en onzekerheid en een toenemende behoefte aan controle.

Seksualiteit

Niet zelden lijdt de partner van de betrokkenen onder deze vergrote controlebehoefte, veroorzaakt door ontkenning. Hij of zij (de partner) staat immers het dichtste bij en is daarmee als geen ander in staat door de barrières van het achtste huis heen te prikken. Een ‘achtste huis persoon’ kan zijn of haar liefje vervolgens als een bedreiging gaan zien. Vaak, en dat geldt dan vooral voor mannen, probeert men behalve over zichzelf, ook controle over de ander te krijgen door deze te onderdrukken via seksuele perversiteiten en/of machtsmisbruik.

Seks als zodanig heeft overigens helemaal niéts met het achtste huis te maken. Dit valt pas onder het achtste huis wanneer het wordt ingezet als machtsmiddel om een ander te overheersen. Alle machtsmiddelen die controle of overheersing tot doel hebben vallen onder het achtste huis en seks is er daar slechts één van. 

    

In de westerse astrologie valt seksualiteit onder het vijfde huis (liefde, affectie en plezier) en in de Indiase astrologie onder het zevende (en twaalfde) huis. Het zevende huis is in deze vele malen begrijpelijker, omdat dit nu eenmaal het huis is dat informatie geeft over hoe we ons leven delen met anderen op álle niveaus.   

2 De aanval

Het tegenovergestelde van bovenstaande als het gaat om ontkenning, komt ook veelvuldig voor. Als er ook maar het geringste vermoeden bestaat dat de ander voor de betrokkene een bedreiging is voor zijn of haar fysieke, emotionele of mentale welbevinden, zijn de rapen gaar. Men schiet met veel bombarie meteen in de verdediging met alles en iedereen die maar een wenkbrauw verkeerd optrekt. Hier wordt vrijwel doorlopend de confrontatie gezocht vanuit het idee dat de aanval de beste verdediging is. Wat de ‘aanvals- en ontkenningshouding’ m.b.t. het achtste huis vaak gemeen hebben, is het botvieren van machtsvertoon via geweld en seksualiteit. 

   

3 Midenpad

Hoewel we op deze plaats (achtste huis) zo ver als maar mogelijk is het schietlood in onszelf kunnen laten afdalen (of helemaal niet), worden we hier voornamelijk uitgenodigd het middenpad te bewandelen. Verreweg het merendeel van hen die een goed bedeeld achtste huis hebben, zullen zich op dit middenpad bevinden. Er is dus absoluut geen enkele reden om, in het licht van bovenstaande, meteen de alarmbellen te laten rinkelen bij het zien van een horoscoop met een sterk achtste huis.

   

Het middenpad van dit huis lijkt ons, in psychologische zin, te zeggen: ‘Haal de façades/maskers weg en leg het verborgene bloot, achterhaal de diepere intentie van je eigen en andermans beweegredenen, doorzie de conditioneringen waarmee je diepste kern is toegedekt en bevrijd je van de eventueel ongewenste sturende werking die van deze conditioneringen uitgaan. Deze houden je vast in een leven waarbij schone schijn en gekunstelde poses de dienst uitmaken. '

Als je dit zo bekijkt, dan zie je dat dit huis ten diepste verbonden is met wérkelijke spiritualiteit.   

    

Met of vanuit bovenstaande gedrevenheid is het dan ook geen wonder dat we bijvoorbeeld, in praktische zin, als geen ander in staat zijn om risicoanalyses te maken en dat dit huis op allerlei terreinen uitstekende wetenschappers en onderzoekers voort kan brengen. Dit zijn de echte (soms obsessieve) vorsers die, gelijk een rechercheur, niet rusten voordat ze alles (en nog meer) hebben onderzocht waar hun belangstelling naar uitgaat. In essentie is het waarheidsvinding waar het hun om gaat.    

Astrologie

En wat doet een serieuze astroloog als hij of zij een horoscoop duidt? In feite is men dan bezig een soort geheimtaal te ontleden, verborgen verbanden in kaart te brengen en wel op zo’n manier dat er meer inzicht kan ontstaan in wie men werkelijk is. Dit proces van diep graven naar de sturende mechanisme die aan de basis liggen van ons karakter, is een….? Inderdaad, dat is een achtste huis aangelegenheid.

Het beoefenen van astrologie in de praktijk, valt dan ook onder dit huis, iets waar men in de Indiase astrologie al meer dan 3000 jaar van op de hoogte is. Het werkelijk bedrijven van astrologie is géén academische (negende huis) aangelegenheid. Het studeren van astrologie echter valt natuurlijk wél onder het negende huis, zoals dit voor álle hogere studies geldt.

De reden waarom sommige astrologen in het westen zijn gaan denken dat astrologie onder het elfde huis valt, heeft voornamelijk te maken met het afwijkende en kader doorbrekende dat aan dit huis wordt toegekend. Astrologie past hier prima in want het sluit niet meer aan bij de normen van de consensusrealiteit. Het wijkt daar van af en wordt op zijn best gezien als een achterhaalde bezigheid voor (gesjeesde) alternatievelingen. Echter, het feitelijke praktiseren van astrologie valt onder het achtste huis.