De Geniture, Essentiële en Accidentele waardigheid

De Geniture

 

Onderstaande informatie is gekopieerd uit mijn boek: Klassieke Astrologie voor de moderne Astroloog

 

Van alle planeten vervult de geniture (de heer van de horoscoop) een soort spil functie. Hoe groter de kracht van de geniture, des te sterker is onze gerichtheid op het realiseren van de zaken waar deze planeet mee te maken heeft. De geniture van de horoscoop is nauw verbonden met de meest zichtbare kenmerken van onze aard, waardoor we in feite niet anders kunnen doen en handelen zoals we dat nu eenmaal doen. Daarmee geeft de geniture informatie over het ‘vertrekpunt’ van waaruit we ons door het leven bewegen. Dit vertrekpunt evenwel, staat niet op zichzelf maar werkt samen en is nauw verbonden, met nog twee andere zeer belangrijke punten; het pars Fortuna en pars Daimon (zie hoofdstuk negen 'Klassieke Astrologie voor de moderne astroloog'). Dat de heer/geniture van de horoscoop belangrijk is, blijkt wel uit de wijze waarop hij door verschillende astrologen bewierookt wordt:

 

 • Lilly: ‘Alle handelingen en gedragingen van de geborene, zullen min of meer deel uitmaken van de aard van die planeet (geniture). Veel van zijn omstandigheden, huidskleur, temperament zijn een weerspiegeling van de eigenschappen die deze planeet zijn toegewezen (Lilly, boek 3, Christian Astrology, pagina 532-532 en boek 1, pagina 49)
 • Dykes: ‘Dit is een krachtige planeet in de geboortefiguur, wiens geest of engel (energie/invloed) fungeert als de speciale schakel van de geborene naar het goddelijke (www. skyscript.co.uk/happiness)
 • Zoller: ‘De heer van de horoscoop is net zo krachtig als alle planeten bij elkaar.
 • Firmicus: ‘De heer van de horoscoop controleert de horoscoop en is bepalend voor hoe de overige planeten functioneren, daar zij hun kracht en invloed hieraan (aan de heer van de horoscoop) ontlenen (Firmicus Maternus (vierde eeuw) Ancient Astrology Theory and Practice’, pagina 138).

 

Het verschil tussen de Zon en de geniture

Wellicht vraag je je af hoe het dan zit met de Zon. Is het niet de Zon en het zonneteken (ons z.g. sterrenbeeld) dat voor een groot deel hoort bij de hierboven beschreven zaken? Ja en nee. Elke planeet heeft zijn ‘eigen manier van doen’ als we dit tenminste op deze manier kunnen formuleren. De plaats die de Zon inneemt in onze horoscoop, is de plaats waar we de beste willen zijn (de plaats waar we bijna letterlijk willen ‘schijnen’). De Zon is tenslotte de Koning die zijn statuur erkend wil zien.

Het teken waarin de Zon zich bevindt, vertelt ons welk ‘decor’ hij hiervoor tot zijn beschikking heeft en het huis de plaats waarop hij zijn strepen kan behalen. Daar moet hij het mee doen en natuurlijk, dat toont zich voor een deel in ons gedrag en algehele voorkomen.

De geniture daarentegen, vertegenwoordigt een bijna onontkoombare specifieke werkwijze (of energie) waarmee we, wat het maar is, benaderen. Vergelijk het met de onderstroom die je niet vermoedt bij het zien van een ogenschijnlijk rustig voort stromende rivier.

Einstein ‘is’ bijvoorbeeld een Vissen van sterrenteken, maar laat zich met zijn geniture Mars, door niemand vertellen hoe hij zijn leven moet leiden. Hij is een pionier gebleken op zijn terrein en heeft, à la Mars (volledig onafhankelijk) daarmee de weg voorbereid voor velen die na hem zijn gekomen. En ja (voor de psychologisch georiënteerde astroloog), hij was als Vissen invoelend en wat hij ontwikkelde diende het collectief, Vissen. (Hij was overigens ook een notoire overspelige rokkenjager (a la Mars) die in deze tijd vanwege zijn verregaande grensoverschrijdende gedrag, waarschijnlijk uit zijn vak zou zijn gezet.) 

 

Achtergrond

Wij kennen dit woord, geniture, vooral omdat Lilly dit woord veelvuldig gebruikt. Graven we dieper dan kom je dit woord ook tegen in bijvoorbeeld het werk van Manilius en Dorotheus (eerste eeuw), waar dan met geniture de horoscoop in zijn totaliteit wordt bedoeld. Als we het hier over de geniture hebben dan gaat het enkel over de heer van de horoscoop.

 

Geniture en het verschil met de almuten. Wat wordt er met almuten bedoeld

In de meeste gevallen, als een soort vuistregel, werd met de almuten de planeet bedoeld met de meeste Essentiële Waardigheid (EW). Essentiële Waardigheid, we gaan het daar verderop nog uitgebreid over hebben, heeft te maken met de kracht en invloed van een planeet in een teken (en graad) en verder niets. Met andere woorden, de almuten is de planeet die er, van alle planeten, het beste voorstaat in het téken waarin hij staat, lós van de huizen, aspecten en overige zaken.

Met al deze ‘overige zaken’ wordt de Accidentele Waardigheid (AW) bedoeld, ofwel de toevallige omstandigheden. Deze zijn iets lastiger om in kaart te brengen. Daar komt dan nog bij dat voor wat betreft de invloed en waardigheid van deze zaken (aspecten en huizen), niet alle astrologen dezelfde mening hierover hebben. De geniture is de planeet die béide, EW en AW, in zich verenigd heeft

 

Abraham ibn Ezra (1089 – 1164)

Dankzij het speurwerk van Robert Zoller weten we dat het de filosoof Iamblichus (245-325 AD) was, die voor het eerst melding maakte van het fenomeen ‘de heer/geniture van de horoscoop’, op basis van énkel de Essentiële Waardigheid. Het was evenwel de filosoof (Rabbijn), astroloog en geneesheer Abraham ibn Ezra, die behalve het belang van de Essentiële Waardigheid, ook het belang van de overige omstandigheden (Accidentele Waardigheid) verder heeft uitgewerkt. Van zijn hand stamt een lijst van punten (door Lilly overgenomen, 'Christian Astrologie, boek 1', pagina 115) waarmee, los van de tekens waarin planeten zich bevinden, rekening gehouden diende te worden bij het beoordelen van de sterkste of meest invloedrijke planeet in de horoscoop. 

(Hier is veel discussie over. Waarschijnlijk was het oorspronkelijk zo, dat de almuten werd samengesteld door een afweging te maken van de positie van de Zon, Maan, ascendant, Pars Fortuna en de volle of nieuwe Maan die vooraf ging aan de geboorte. Ten behoeve van het werkbaar houden van dit onderwerp, beperk ik me in dit boek tot de leer/visie van William Lilly.)

 

De sterkste planeet

Er is in ‘astroland’, het zal je niet verbazen na bovenstaande gelezen te hebben, enige verwarring over wat er precies bedoeld wordt met de heer/geniture van de horoscoop. De almuten, de planeet die er enkel qua teken (en graad) het beste bij staat, is voor velen gewoon de sterkste planeet en daarmee de heer, ofwel de geniture, van de horoscoop. Hierbij wordt er dus géén rekening gehouden met een hele trits andere zaken, zoals onder meer de huispositie en aspecten van de betreffende planeet. Dat is niet een helemaal onlogische benadering, temeer daar er zeer veel verschillende opinies over dit onderwerp de ronde doen. Want, zul je zeggen, is niet de heer van de ascendant ook tevens de heer van de horoscoop? En heeft ook niet elk huis zijn eigen almuten? 

En zo zijn er nog wel een aantal vragen te bedenken. We komen daar dadelijk vanzelf bij terecht. Op deze plaats echter trekken we om het werkbaar te houden en het broodnodige overzicht, een lijn. Deze ziet er kort samengevat als volgt uit:

 

 • De almuten is de planeet die, van alle planeten, in het voor hem beste dierenriemteken staat. Het is de planeet met de meeste Essentiële Waardigheid (dit wordt verderop nog toegelicht).
 • De geniture is Essentiële Waardigheid (EW) plus Accidentele Waardigheid (AW). Het is de planeet die niet alleen zijn kracht heeft verkregen door in een voor hem gunstig teken te staan (Essentiële Waardigheid). Hij heeft deze kracht verkregen in combinatie met álle andere omstandigheden (huizen, aspecten), ofwel, de accidentele waardigheden. Hij hoeft hiervoor niet per se in zijn eigen teken te staan, maar het is een pluspunt als hij daar wél in staat.

 

Met andere woorden, de geniture is de planeet die is voorzien van de beste invloeden van twéé astrologische grootheden; de tekens én alle overige omstandigheden. Dus, als we het in dit boek hebben over de almuten (los van andere meningen over dit onderwerp), dan bedoelen we daar een planeet mee die enkel beschikt over de meeste Essentiële Waardigheid.

Maar, hebben we het over de geniture, dan bedoelen we de planeet die over zowél Essentiële als Accidentele waardigheid beschikt en daarmee de heer van de horoscoop is. Maar, wat behelzen deze twee astrologische grootheden (EW en AW) nou precies?

 

Essentiële en Accidentele Waardigheid

 

Twee autocoureurs

Voordat we Essentiële en Accidentele waardigheid wat beter onder de loep gaan nemen, het volgende. Stel, je wilt een weddenschap afsluiten waarbij twee coureurs betrokken zijn. Beide coureurs zijn gepokt en gemazeld en hebben evenveel ervaring. Dit zijn in deze vergelijking, twee planeten die ieder in hun éigen teken staan. De één, Venus, staat bijvoorbeeld in Weegschaal en de ander, Jupiter, in Vissen (Jupiter heerst over Boogschutter én Vissen). Beide zijn daarmee zeer sterk. Ze hebben evenveel Essentiële Waardigheid.

De ene coureur echter, laten we hem Max noemen, kan beschikken over de nieuwste formule één wagen. Hij bevindt zich op de beste startpositie én is in gezelschap van mensen die hem ondersteunen. Dit zijn natuurlijk fijne omstandigheden (Accidentele Waardigheid) voor Max.

De andere coureur, Lex, beschikt over een oude Toyota met versleten banden, een krakende versnellingsbak en is in gezelschap van mensen die behoren tot de bedenkelijke types van het circuit. De eerste coureur/planeet met de formule één wagen, Max, staat in deze vergelijking, omdat hij in uitstekende omstandigheden verkeert, in astrologische zin, niet alleen in zijn eigen teken. Zouden we zijn horoscoop onderzoeken, dan zien we waarschijnlijk dat de hoekhuizen benadrukt zijn en dat hij gezelschap heeft van planeten en aspecten die hem ondersteunen. Daarmee beschikt hij/Max naast zijn Essentiële Waardigheid, ook nog eens over veel Accidentele Waardigheid. De tweede coureur/planeet (Lex), bevindt zich, hoewel hij ook in zijn eigen teken staat, in een huis waar hij niet zo goed uit de voeten kan (een vallend huis bijvoorbeeld, drie, zes, negen of twaalf). Hij is in gezelschap van de Drakenstaart en staat bovendien in verbranding.

Lex, met andere woorden, beschikt over negatieve Accidentele Waardigheid. In tegenstelling tot Max is er voor Lex, zodra hij met zijn barrel bij de eerste pitstop aankomt, niemand om een snelle check-up voor hem uit te voeren of zijn banden te verwisselen. Wie van deze twee planeten/coureurs zal het erepodium mogen betreden en wordt bekroond met de eretitel, in deze vergelijking de ‘geniture’? Inderdaad, de coureur/planeet die zowel in het voor hem beste teken staat als in de beste huizen en die bovendien aspecten ontvangt van gunstige planeten.

Goed staan in eigen teken. Wat betekent dat?

Het volgende is ons allemaal bekend. Voor de diverse planeten geldt dat ze sterk staan in de tekens zoals hieronder staat aangegeven:

 • Zon in Leeuw
 • Maan in Kreeft
 • Mercurius in Tweelingen en Maagd
 • Venus in Stier en Weegschaal
 • Mars in Ram en Schorpioen
 • Jupiter in Boogschutter en Vissen
 • Saturnus in Steenbok en Waterman

 

Tabel Essentiële Waardigheden - EW -

In bovengenoemde tekens beschikken de planeten over de meeste essentiële waardigheid. Maar hoe beoordelen we bijvoorbeeld de Maan op haar EW als ze in Stier staat, of Mars wanneer deze in Weegschaal staat? Hiervoor kunnen we gebruik maken van de tabel Essentiële waardigheden (onder). Elk teken, zo zou je dit kunnen zien, is opgebouwd uit een aantal lagen en segmenten, alwaar planeten die zich daar in bevinden, over EW kunnen beschikken. Als we dit in deze tabel, per teken lezen, van links naar rechts, dan zien we dat deze waardigheid steeds minder wordt (zie onder).

 

Tabel Essentiële waardigheden (Egyptische tabel) 

Eigen teken:

5 punten

Verhoging

4 punten

Tripliciteit

3 punten

Term

2 punten

Face

1 punt

Vernietiging

5 minpunten

Val

4 minpunten 

 

Toelichting tabel Essentiële Waardigheid, met behulp van de horoscoop van Einstein

 

We nemen deze essentiële waardigheidstabel even stapsgewijs door. Daarna illustreren deze we aan de hand van de horoscoop van Albert Einstein, en zien we hoe dit werkt in de praktijk. Dit is een ideale horoscoop hiervoor, omdat er geen planeet in de horoscoop van Einstein te vinden is die in zijn eigen teken staat.

 

Essentiële waardigheid van de heren, de tweede kolom

De eerste kolom spreekt voor zich, dus we gaan meteen naar kolom twee. In de tweede kolom bevinden zich de planeten die heersen over de dierenriemtekens die we zien in de eerste kolom. Bevindt Saturnus zich in de horoscoop bijvoorbeeld in Steenbok, dan staat hij in zijn eigen teken. Je zou kunnen zeggen dat hij in dat geval thuis is. Een planeet die ‘thuis’ is heeft verreweg de meeste kracht/invloed. Hij kan zichzelf zijn.

 

Essentiële waardigheid van verhoging: de derde kolom

Blijven we nog even bij het teken Steenbok, dan zien we in de derde kolom (verhoging) in dezelfde rij als waar het teken Steenbok zich bevindt, de planeet Mars. Dit betekent dat als Mars in de horoscoop zich in het teken Steenbok bevindt, hij hier in verhoging staat. Vanwege de benaming, ‘verhoging’ zou je denken dat Mars sterker is (meer EW heeft) dan Saturnus in zijn eigen teken, maar dat is niet het geval. Een planeet in verhoging is de geëerde gast en dat is fijn, want in die hoedanigheid heeft hij veel invloed. Hij beschikt over krediet en kan veel voor elkaar krijgen. Toch kan hij niet helemaal zichzelf zijn, zoals hij dat thuis wel zou kunnen. In feite is het knap vermoeiend om altijd maar op een voetstuk (verhoging) te staan. Bovendien, als je daar vanaf valt, val je meteen een stuk harder. Het is dus wel zaak dat je steeds je meest heilige gezicht laat zien. Maar toch, als je een horoscoop treft waar Mars in Steenbok staat, dan staat deze planeet te kwispelen van blijdschap. Hier wordt hij onthaald als de geëerde gast. De inbreng (en invloed) van Mars is in dit teken dus groot, want het geeft de horoscoopdrager veel krediet met betrekking tot waar deze planeet voor staat.

 

Essentiële Waardigheid van Tripliciteit: de vierde, vijfde en zesde kolom

Tripliciteit schenkt een bepaalde mate van populariteit binnen de groep waartoe men behoort. Op basis daarvan kan men redelijk wat voor elkaar krijgen. De betreffende planeet die in zijn tripliciteit staat, heeft een streepje voor op de andere planeten in een mindere setting. Dus, zie je bijvoorbeeld een planeet, zeg Mercurius, in het teken Waterman en je hebt te maken met een nachthoroscoop (in dat geval staat de Zon onder de horizon, onder de lijn van de ascendant en de descendant), dan staat Mercurius in zijn tripliciteit (één van de drie luchttekens). Maar, omdat hij net weer een treetje lager staat ten opzichte van verhoging, krijgt hij voor wat hij wil en kan, niet automatisch iedereen aan zijn kant. Pas na een beetje aandringen en vaak door mazzel, lukt het hem meestal wel om zijn invloed constructief te laten gelden.

 

De kolom ‘Dag, Nacht en Participant’ (Partici) met betrekking tot tripliciteit

Om het dag- en nachtgegeven nog wat nader te verklaren het volgende. In de vierde kolom zie je bovenaan het woordje ‘Dag’. Daarnaast in de vijfde kolom het woordje ‘Nacht’ en daarnaast, zesde kolom, ‘Partici’ wat een afkorting is voor participant. Naar deze laatste (zesde) kolom met de participerende planeten, hoeven we voor het vinden van de sterkste planeet, de almuten, niet te kijken. Deze participant heeft een andere functie, die we pas gaan bespreken, wanneer we de invloed en werking van het fenomeen tripliciteit apart onder de loep gaan nemen (hoofdstuk 6 en 7)

De dag- en nachtkolommen hebben te maken met geboorten die overdag of ’s nachts hebben plaatsgevonden. Een dag-geboorte herkennen we in de horoscoop wanneer de Zon zich boven de horizon bevindt. Dus boven de as ascendant/descendant.

In de horoscoop van Einstein die we dadelijk gaan gebruiken om dit alles goed in de vingers te krijgen, zien we dat hij overdag geboren is omdat zijn Zon zich in de bovenste helft van zijn horoscoop bevindt. Zelfs als zijn Zon op tien graden Kreeft (net boven de ascendant) of twaalf graden Steenbok zou hebben gestaan, ook dan is dit een dag-geboorte. De Zon staat daarmee immers nog steeds boven de as van de ascendant/descendant, dus zichtbaar boven de horizon (we komen hier nog op terug). Hoewel het iets genuanceerder ligt, het volgende:

 

 • Voor iemand die overdag geboren is, dienen we enkel te kijken naar de dag-kolom, kolom vier.
 • Voor iemand die geboren is met een nachthoroscoop dienen we enkel de nachtkolom te onderzoeken, kolom vijf.

 

Dus, hebben we met een nachthoroscoop te maken en we treffen bijvoorbeeld Mercurius in Tweelingen, Weegschaal of Waterman, dan bevindt deze Mercurius zich in zijn tripliciteit en beschikt hij over een redelijk grote invloed. Vanaf hoofdstuk zes gaan we dieper in op het onderwerp, tripliciteiten, en leren we nog een aantal andere toepassingsmogelijkheden aangaande dit onderwerp.

 

Essentiële Waardigheid van Term: de zevende, achtste, negende, tiende en elfde kolom

Bij het onderdeel term zien we dat elk dierenriemteken is opgedeeld in vijf partjes van ongelijke grootte. Klassieke teksten spreken over term (ook wel domein genoemd), als zijnde ‘onder bloedverwanten’ waar het in de regel, uitzonderingen daargelaten, goed toeven is. Een term/domein kun je ook wel vergelijken met de ambassade van je eigen land in het buitenland. Je bevindt je in deze ambassade dan in feite in een stukje van je eigen land hoewel je toch nog in ‘den vreemde’ bent.

Zo was ik eens in India (1973) in grote moeilijkheden geraakt en moest noodgedwongen hulp inroepen van de Nederlandse ambassade. Buiten de ambassade kreeg ik niets voor elkaar, maar eenmaal binnen werd ik gehoord en werden mijn problemen uiteindelijk opgelost. De minimale invloed die ik nog over had vond daar een vruchtbare grond, waar mijn wensen tot ‘bloei’ konden komen. Kortom, een planeet in zijn eigen term geeft de horoscoopdrager met betrekking tot die planeet, net voldoende kracht om een eventueel lastige horde, wellicht struikelend en met vallen en opstaan, met succes te nemen. De energie van een planeet in zijn eigen term is echter wel enigszins ‘ingesnoerd’, waarmee zijn invloed wordt beperkt. Zo moest ik me strikt houden aan de instructies en protocollen van de ambassade. Maar, door de bank genomen is het gunstig wanneer een planeet in zijn eigen term staat.

 

Essentiële Waardigheid van face (decanaten): de twaalfde, dertiende en veertiende kolom

Als een planeet in ‘face’ staat, dan bevindt hij zich ergens tussen de nul en tien graden, de tien en twintig graden of de twintig en dertig graden van een bepaald teken. De invloed van face is weer net ietsjes minder dan dat van term. Hoewel…Het punt is dat men met een planeet in zijn eigen face, er (onbewust) vanuit gaat geen hulp te krijgen bij de zaken waar deze planeet verband mee houdt. Men heeft echter wel degelijk enig krediet of waardigheid, maar lijkt dit niet te weten. Een planeet in zijn face lijkt geen bewust gebruik te kunnen maken van zijn invloed, of men (de horoscoopdrager) vraagt gewoon geen steun uit angst om afgewezen te worden. De steun die men krijgt, komt vaak van onbekenden op momenten dat er geen hulp meer wordt verwacht. Een ander woord voor face is ‘decanaat’. 

 

Essentiële Waardigheid van vernietiging en val: De vijftiende en zestiende kolom

Een planeet in vernietiging (staat in de tabel afgekort aangegeven als ‘Vernietig’) of val zal een behoorlijk tandje bij moeten zetten om goed/soepel te kunnen functioneren. In de horoscoop van Einstein vinden we Venus in het teken Ram. In de tabel zien we dat Venus in Ram in vernietiging staat. Dit is een negatieve waardigheid en zorgt er voor dat een planeet, hier Venus, aan de betrokkenen meer dan de gemiddelde problemen met betrekking tot relaties en samenwerkingsverbanden kan geven. Vaak wordt dit (Venus in val of vernietiging), los van hechte relaties, ervaren als tegenwerking. Einstein heeft hier aardig wat van op zijn bordje gekregen.

 

Peregrine

Wat je in de tabel met Essentiële waardigheden niet hebt aangetroffen, is een kolom met het woordje ‘peregrine’. Peregrine doet zich voor wanneer een planeet géén Essentiële Waardigheid heeft. Daarom is het ook niet nodig om hiervoor een aparte kolom te reserveren. Dit zal verderop nog worden toegelicht.

 

Voorbeeld Essentiële én Accidentele Waardigheid voor het vinden van de geniture.

 

Einstein

Met het in kaart brengen van de Essentiële en Accidentele waardigheid van Einstein gaan we in dit eerste voorbeeld meteen op zoek naar de geniture (de planeet met de meeste Essentiële en Accidentele Waardigheid). Hoewel er heel wat criteria zijn om de Accidentele Waardigheid in kaart te brengen, hebben we in de praktijk meestal voldoende aan slechts een paar aanwijzingen (verderop gaan we hier nog uitgebreid op in).

 

Dag- of nachthoroscoop

We zien in afbeelding 13, de horoscoop van Einstein. (Deze afbeelding heeft een andere 'lay-out' dan die welke je in het boek aantreft. In de hier getoonde afbeelding zie je meteen hoe de planeten zich hebben gepositioneerd in de diverse termen.) 

We zien dat dit een daghoroscoop is omdat de Zon boven de horizon staat. Dit betekent dus dat we zo dadelijk voor wat betreft de tripliciteiten, enkel geïnteresseerd zijn in kolom vier van de tabel Essentiële Waardigheden.

Essentiële en Accidentele Waardigheid, Zon Einstein.

We pakken het systematisch aan en beginnen met de Essentiële Waardigheid van de Zon. Deze bevindt zich in de horoscoop van Einstein in het teken Vissen. Dit teken vinden we op de onderste rij/regel van de tabel Essentiële waardigheid. Zoals je ziet, komt de Zon in heel deze rij niet voor. In de afbeelding hieronder zie je dat we deze rij, de onderste van de tabel, er even hebben uitgelicht, zodat we hier een goed beeld van kunnen krijgen.

 

Zon in Vissen 

 

Om het beeld compleet te maken, hebben we hier ook de Zon die we in Einsteins horoscoop op 23⁰30’ Vissen zien staan, links naast de rij bij het teken Vissen geplaatst. En inderdaad, je ziet in deze rij nergens de Zon zelf. Met andere woorden, Einsteins Zon beschikt in het teken Vissen over nul essentiële waardigheid en staat daarmee peregrine.

 

Toelichting peregrine (zwerver, onaangepast)

Een planeet die peregrine staat (dus geen essentiële waardigheid heeft), gaat net iets meer dan de andere planeten zijn eigen weg. Het schenkt de horoscoopdrager het vermogen om buiten de gebaande wegen om, inhoud en vorm te geven aan de zaken waar deze planeet verband mee houdt. Een planeet die peregrine staat, wordt geduid als een zwerver (wat naast de betekenis van ‘buitenlander’, de meer gebruikelijke betekenis is van het woord peregrine) die zich nergens wat van aantrekt en waar je niet van op aan kunt.

In de geboortehoroscoop dienen we hier anders naar te kijken dan in de uurhoekastrologie. Goed, het kan een onaangepaste dwarsligger van iemand maken, maar, vanuit een wat positievere benadering ook een vernieuwer. Een dergelijke planeet kunnen we het beste beschouwen als een sturing of kracht die zich niet zomaar aanpast of laat kneden door de gangbare verwachtingen. Dit is niet per se goed of slecht. De mindere kant voor de betrokkenen zélf, is dat het een hoop onzekerheid kan geven als het gaat om het vinden van een aansluiting bij ‘de groep’. Men voelt zich in veel gevallen onbegrepen en twijfelt (met betrekking tot deze planeet) aan zichzelf. Al met al kunnen we hiermee concluderen dat de Zon in de horoscoop van Einstein, mede omdat hij daar bovenop zich ook nog eens in een vallend huis bevindt, beschikt over weinig accidentele waardigheid. Het ziet er daarom op het eerste gezicht vanwege peregrine, niet naar uit dat de Zon de beste kaarten in handen heeft om zich de heer van de horoscoop te mogen noemen. We gaan verder.


Essentiële en Accidentele Waardigheid, Maan Einstein in Boogschutter

Einsteins Maan bevindt zich op 14⁰31’ in het teken Boogschutter. In de tabel Essentiële Waardigheid en onderstaande afbeelding waar we de rij met het teken Boogschutter weer even uit de tabel hebben gehaald, zien we dat zijn Maan daarmee in zijn eigen face staat. Dit geeft haar enig krediet waarvan ze niet weet dat ze die heeft. We zien in de horoscoop dat de Maan van Einstein, net als zijn Zon, zich bevindt in een vallend huis (zesde huis).

 

Maan in Boogschutter

Een vallend huis heeft de minste accidentele waardigheid, waarmee de Maan niet in eerste instantie kan worden aangemerkt als de ideale kandidaat voor de planeet met de meeste status. Een pluspunt is natuurlijk wél dat ze de heer van de ascendant is, maar dit zet haar niét, in tegenstelling tot sommige moderne opvattingen, op het erepodium.


Essentiële en Accidentele Waardigheid Mercurius Einstein

Ook voor Mercurius geldt dat hij over nul EW beschikt. We zien hem op 03⁰08’ in het teken Ram. Zou hij bijvoorbeeld ergens tussen de 12 en 20 graden Ram hebben gestaan, dan had hij tenminste nog gebruik kunnen maken van zijn eigen term, maar dat is niet het geval.

Met andere woorden, ook Mercurius staat peregrine, ook al bevindt zich in deze ‘Ram-rij’ een term van hem waarover hij zou kunnen beschikken. Hij staat namelijk niet in zijn term. Dit, zo mogen we concluderen, heeft er toe bijgedragen dat Einstein in staat was buiten de box te denken. Het zorgde ervoor dat zijn geest zich niet liet kaderen volgens de consensus, maar onafhankelijk zijn eigen weg ging.

 

Mercurius in Ram

De AW van Mercurius, in tegenstelling tot zijn EW, is vanwege het tiende huis, een hoekhuis, behoorlijk sterk. Hij is bovendien in gezelschap van een heer van een hoekhuis, heer zeven. Tegelijkertijd echter, moeten we zijn AW al meteen een stukje naar beneden bijstellen. Deze heer zeven is namelijk Saturnus die óók het achtste huis vertegenwoordigt. Saturnus heeft het deze vrijdenker (peregrine Mercurius) behoorlijk moeilijk gemaakt. Uiteraard heeft Saturnus hem in de gedaante van heer acht ook geholpen om in gedachten diep af te dalen naar verborgen verbanden. Maar, als het om het uitpendelen van de geniture gaat, kunnen we hier niet de glans aan ontlenen waar we voor deze titel naar op zoek zijn.


Essentiële en Accidentele Waardigheid, Venus Einstein

Voor Venus die op bijna 17⁰00’ Ram staat, is het ongeveer van het zelfde laken een pak als voor Mercurius.

 

Haar essentiële waardigheid in Ram is niet al te best (vernietiging), maar haar accidentele waardigheid is sterk vanwege het tiende huis waarin zij zich bevindt. Echter ook Venus heeft te maken met de invloed van Saturnus die tevens de heer is van het achtste huis.

 


Essentiële en Accidentele Waardigheid, Mars Einstein

Einstein heeft Mars op bijna 27⁰00’ (26⁰54’) in het teken Steenbok. De tabel Essentiële Waardigheid toont ons dat Mars in verhoging staat én in zijn eigen term.

 

Daar bovenop zien we dat hij, voor wat betreft zijn AW, in een hoekhuis staat (huis 7), wat zijn invloed nog eens extra versterkt. Kijk, met dit soort waardigheden komen we tenminste ergens. Daarmee komt de status van geniture voor Mars behoorlijk dichtbij.


Essentiële en Accidentele Waardigheid, Jupiter Einstein

Wanneer Jupiter ergens tussen de 13⁰ en 20⁰ Waterman zou hebben gestaan, dan zou hij zich in zijn eigen term bevinden. Daar staat hij niet want we zien hem in de horoscoop op 27⁰29’ in Waterman, in de term van Saturnus.

 

 Met andere woorden, ook Jupiter staat peregrine waarmee zijn essentiële waardigheid uitkomt op nul. Voor wat betreft zijn accidentele waardigheid zien we dat hij in het achtste huis staat waarmee zijn kans op de eretitel ver buiten zijn bereik ligt.


Essentiële en Accidentele Waardigheid, Saturnus Einstein

Saturnus staat er voor wat de huizen betreft, beter bij dan Jupiter. In het teken Ram (04⁰11’) evenwel staat Saturnus in zijn val. Dit geeft hem negatieve EW. Zijn AW echter is, vanwege het tiende huis waarin hij staat groot. Het tiende huis is voor Saturnus min of meer zijn thuishaven. Hier kan hij zijn autoriteit optimaal laten gelden. Hij staat hier samen met benefic Venus en de neutrale Mercurius, wat zijn status nog wat extra glans geeft.

 

Als we dit weer even vergelijken met een coureur, dan is dit een coureur die er nog maar net een rijles op heeft zitten. Hoewel hij zich op een ideaal circuit bevindt, heeft hij geen enkele feeling met zijn wagen (geen essentiële waardigheid). Dit gezegd hebbende, onthoud dat het hier enkel gaat om het vinden van de geniture en dit niets zegt over bijvoorbeeld het karakter of andere zaken zoals carrièremogelijkheden et cetera.


En de winnaar is? Mars!

Mars, die met betrekking tot zijn EW, zowel in verhoging staat als in zijn eigen term, komt voor wat enkel zijn EW betreft, naar voren als Einsteins sterkste planeet (almuten). En, omdat hij in het zevende huis over een flinke dosis AW beschikt en ook nog eens heerst over een hoekhuis, huis tien, en de planeten die we daar aantreffen, heeft hij voor wat betreft zijn positie de beste kaarten in handen. Met andere woorden, Mars is de heer/geniture van deze horoscoop.

Heer van de Ascendant

Door nogal wat moderne astrologen, het is hierboven al even aangestipt, wordt er vanuit gegaan dat de heer van de ascendant, ook de heer van de horoscoop is. Dat kan natuurlijk, want de sturende kracht van de ascendant en de positie van de heer van de ascendant op de persoonlijkheid is groot. Echter, het is een vergissing om er vanuit te gaan dat de heer van de ascendant ook automatisch de beste kaarten in handen heeft om de horoscoopdrager te leiden naar succes in het leven. In vroegere tijden betekende concreet succes, dat je vrij was (geen slaaf hoefde te zijn), een eervol ambt kon bekleden of in elk geval in je eigen onderhoud en dat van je familie kon voorzien.

Maar stel je nu eens voor dat de heer van de ascendant in een voor hem ongemakkelijk teken staat, conjunct Saturnus (die toevallig ook heer zes is), in het achtste huis met een vierkant op heer twaalf. Op zich is daar niets mis mee, maar als we kijken door de bril van de klassieke astroloog van weleer, dan zou hij deze heer één zeer zeker niét de status geven van de heer van de horoscoop. Dat is namelijk hetzelfde als veronderstellen dat iemand die amper overweg kan met een roeibootje, prima geschikt is om te functioneren als kapitein van een tanker. De klassieke astroloog kijkt wat verder en kiest hiervoor toch liever een planeet die optimaal is toegerust om door de woelige wateren van het leven te laveren.

Accidentele Waardigheid -AW- verder toegelicht

 

We hebben zojuist (boven) de Accidentele Waardigheid (AW) meteen betrokken bij het vinden van de geniture, zonder de zaken die bij AW behoren apart te bespreken. De aandacht ging daarbij vooral uit naar de huizen en aspecten. Zoals al eerder is aangegeven, in de praktijk zijn deze zaken, huizen en aspecten, (bijna) voldoende om tot een oordeel te komen met betrekking tot de AW. Vooral de huizen en de huisheren wegen hierin erg zwaar.

 

Retrograde en verbranding

Hierboven staat tussen haakjes het woordje ‘bijna’. Het retrograde gegeven en verbranding mogen we namelijk voor het beoordelen van de AW zeer zeker niét over het hoofd zien, gezien de informatie in afbeelding 20 (verderop). Wat je in deze afbeelding ziet, is dat planeten ook voor wat betreft hun AW punten kunnen ‘verdienen’. Dit zijn plus- én minpunten. We zien in afbeelding 20 bijvoorbeeld dat retrograde planeten en planeten in verbranding evenveel minpunten krijgen als planeten in het twaalfde huis. Dit is dus iets waar we goed op moeten letten wanneer we op zoek zijn naar de geniture.

 

Voor de fijnproevers

Hieronder tref je het puntenoverzicht van de Essentiële en Accidentele Waardigheid aan, zoals we dit onder meer kunnen vinden in het werk van William Lilly. Meestal toont de AW zich in een oogopslag, maar soms kan het een heel gepuzzel zijn, dus is het handig om deze lijst stand-by te hebben. Houd er rekening mee dat, als je dit met computerprogramma’s in kaart wilt brengen, de puntenverdelingen per computerprogramma niet allemaal overeenstemmen met elkaar. Het is voor de consistentie van dit boek dat we ons werkkader zo compact en overzichtelijk mogelijk willen houden, dus omarmen we vooralsnog de richtlijnen van meester-astroloog Lilly. We noteren:

 

Pluspunten Essentiële Waardigheden

5 punten voor planeten in eigen teken

4 punten voor planeten in verhoging

3 punten voor planeten in tripliciteit

2 punten voor planeten in term

1 punt voor planeten in face

 

Pluspunten Accidentele Waardigheden

2 punten voor snellopende planeten

2 punten voor Mars, Jupiter en Saturnus wanneer oriëntaal[1]

2 punten voor Mercurius en Venus wanneer occidentaal[2]

2 punten voor wassende Maan

5 punten wanneer niet in verbranding (orb van 8 graden) en niet onder de Zonnestralen (orb van 17 graden)

5 punten wanneer in het ‘hart van de Zon’ (Cazimi, orb van 0,17 graden)

5 punten wanneer de planeet in onderzoek een partiel[3] aspect heeft met Venus en/of Jupiter

4 punten wanneer de planeet in onderzoek een partiel aspect heeft met de Drakenkop (Noordknoop)

4 punten wanneer de planeet in onderzoek een exacte driehoek of sextiel heeft (orb 1 graad) met Venus en/of Jupiter

 

Minpunten Essentiële Waardigheden

5 minpunten voor planeten in vernietiging

4 minpunten voor planeten in val

 

Minpunten Accidentele Waardigheden

2 minpunten voor langzaam lopende planeten

2 minpunten voor Mars, Jupiter en Saturnus wanneer occidentaal

2 min punten voor Mercurius en Venus wanneer oriëntaal

2 minpunten voor afnemende Maan

4 minpunten wanneer onder de zonnestralen (orb van 17 graden)

5 minpunten wanneer de planeet in onderzoek een aspect heeft met Mars of Saturnus (orb tot 1 graad)

4 minpunten wanneer in partiel met de Drakenstaart (Zuidknoop)

5 minpunten wanneer in belegering (laatste aspect was in dat geval een aspect met een malefic Mars of Saturnus en het eerstvolgende aspect is dat ook)

4 minpunten wanneer in een exacte oppositie met Mars of Saturnus.

 

Vaste sterren

Verder zijn er nog enkele vaste sterren die gunstig of ongunstig kunnen zijn voor de planeet in onderzoek.

Conjuncties met Regulus en Spica zijn gunstig, 6 punten

Conjuncties met Algol zijn ongunstig, min 5 punten.

 

[1] Oriëntale planeten zijn planeten die eerder zijn gerezen (eerder boven de horizon/ascendant zijn verschenen) dan de Zon.

[2] Occidentale  planeten zijn planeten die later zijn gerezen (later boven de horizon/ascendant zijn verschenen) dan de Zon.

[3] Een partiel aspect is een aspect waarbij planeten in exact dezelfde graad met elkaar staan. Zie voor een toelichting ook de ‘woordenlijst’ achter in dit boek.

 

Afbeelding 20

 

 

Houd het simpel

Het is het lang niet altijd nodig, zoals eerder gezegd, om alle punten uit de lijst hierboven na te lopen om tot een goede beoordeling te komen. Het volstaat doorgaans om ons te houden aan de punten in afbeelding 20. Maar mochten we met een soort fotofinish te maken hebben, dan kunnen we ons voordeel doen met de hierboven afgebeelde puntenlijst.

 

Planeten hoeven niet per se in eigen teken te staan om aangemerkt te worden als de geniture

Wat we gezien hebben bij het vaststellen van de geniture in de horoscoop van Einstein, is dat de planeet met de meeste EW niet per se een planeet hoeft te zijn die in zijn eigen teken staat. Als er geen planeten in eigen teken staan, dan zoeken we gewoon een treetje lager. Hier was dit de ‘verhoging’ van Mars. Zouden er echter ook geen planeten in verhoging zijn, dan gaan we gewoon nog een treetje lager. We doen dit net zolang, totdat we de planeet met de meeste EW gevonden hebben. Dit is de almuten.

Maar blijkt de almuten-kandidaat, de planeet met de meeste EW, géén of zeer weinig accidentele waardigheid te bezitten, tja, dan komt dus zoals we gezien hebben zijn kandidatuur om zich de geniture te mogen noemen alsnog in gevaar. In dat geval moeten we op zoek naar een planeet die over minder EW beschikt maar die wél kan bogen over voldoende AW.

Dus, als we een coureur kunnen vinden met minder ervaring, wat inhoudt minder EW (een planeet die niét in zijn eigen teken staat maar bijvoorbeeld in verhoging, tripliciteit of term), maar die wél over hulp en een puik karretje beschikt (veel AW), dan wordt hij de coureur waar we ons geld op inzetten. Kortom, deze misschien wat lager gepositioneerde planeet voor wat betreft zijn EW, wordt dan vanwege zijn betere AW de heer van de horoscoop. De heer van de horoscoop is uiteindelijk de planeet die na vergelijking van de EW met de AW, als beste uit de bus komt.

PlanetDance

Het is in feite zeer eenvoudig om de geniture te vinden. Ook al lijkt het ingewikkeld, je kunt hier makkelijk zelf achter komen. Maar, je kunt hiervoor ook gebruik maken van het programma PlanetDance dat helemaal gratis is (zie afbeelding verderop). Dit programma noemt de geniture ‘Victor’. Nadat je de horoscoop van Einstein hebt ingevoerd, klik in dit programma op:

Horoscoop > Middeleeuws > Middeleeuwse Traditionele Horoscoop. 

Voordat je daarna verder gaat kijk of de instellingen goed staan. Linksonder in het scherm kun je bij Triplicity Rulers kiezen voor:

Sect-Based

Dorothean

Lilly.

Kies hier altijd voor Dorothean of Lilly

 

Daarna klik je boven in de menubalk op Victor of the chart. Er verschijnt dan een tabel zoals hieronder is weergegeven. Voor zover ik weet, is Planetdance het enige astrologieprogramma die je de geniture toont

 


Houd zelf áltijd het laatste woord

Een belangrijk punt om rekening mee te houden is dat computerprogramma’s, zich makkelijk kunnen verslikken in het vaststellen van complexere zaken zoals bijvoorbeeld de geniture. Daarbij komt dan ook nog eens dat niet alle programma’s dezelfde puntenscores hanteren. Het blijft dus sowieso zéér belangrijk om hier zelf het laatste woord in te houden.